Archive

Archive for the ‘Lekcje zastępcze’ Category

Edith Piaf – La vie en rose

21 février 2010 Laisser un commentaire

Edith Piaf La vie en rose – Życie na różowo

Des yeux qui font baisser les miens
Oczy, które sprawiają, że spuszczam swoje

Un rire qui se perd sur sa bouche
Śmiech, który gubi się na jego ustach

Voilà le portrait sans retouche
Oto portret bez retuszu

De l’homme auquel j’appartiens
Mężczyzny, do którego należę

Quand il me prend dans ses bras
Gdy bierze mnie w swoje ramiona

Il me parle tout bas
Mówi do mnie nisko

Je vois la vie en rose
Widzę życie na różowo

Il me dit des mots d’amour
Mówi mi słowa miłości

Des mots de tous les jours
Słowa codzienne

Et ça me fait quelque chose
I to mi coś robi 🙂

Il est entré dans mon coeur
Wniósł do mojego serca

Une part de bonheur
Część szczęścia

Dont je connais la cause
Którego przyczyny znam

C’est lui pour moi
To on dla mnie

Moi pour lui dans la vie
Ja dla niego na całe życie

Il me l’a dit, l’a juré
Powiedział mi to, obiecał

Pour la vie
Na życie

Et dès que je l’aperçois
I jak tylko spostrzegam go

Alors je sens en moi
Czuję we mnie

Mon coeur qui bat
Moje serce, które bije
Des nuits d’amour à plus finir
Noce miłości w nieskończoność

Un grand bonheur qui prend sa place
Duże szczęście, które zajeło swoje miejsce

Des ennuis, des chagrins s’effacent
Nudności, smutki znikają

Heureux, heureux à en mourir
Szczęście, szczęście aż do śmierci

Catégories :Lekcje zastępcze

Paroles, paroles, paroles …

21 janvier 2010 Laisser un commentaire

Paroles, paroles, paroles, paroles

.

.

C’est étrange
To dziwne

je n’sais pas ce qui m’arrive ce soir
Nie wiem co mi się dzieje tego wieczoru

Je te regarde comme pour la première fois
Patrzę na Ciebie jak za pierwszym razem

Encore des mots toujours des mots
Tylko słowa zawsze słowa

les mêmes mots
te same słowa

Je n’sais plus comment te dire
Nie wiem już jak Ci powiedzieć

Rien que des mots
Nic tylko słowa


Mais tu es cette belle histoire d’amour

Ale Ty jesteś tą piękną historią miłosną

que je ne cesserai jamais de lire
której nigdy nie przestanę czytać

Des mots faciles des mots fragiles
Łatwe słowa delikatne słowa

C’était trop beau
To było zbyt piękne

Tu es d’hier et de demain
Jesteś z wczoraj i z jutra

Bien trop beau
Zbyt piękne

De toujours ma seule vérité
Od zawsze moją jedyną prawdą

Mais c’est fini le temps des rêves
Ale skończył się czas marzeń

Les souvenirs se fanent aussi
Wspomnienia także więdną

quand on les oublie
kiedy je zapominamy

Tu es comme le vent qui fait chanter les violons
Jesteś jak wiatr co każe śpiewać skrzypcom

et emporte au loin le parfum des roses

i zabiera daleko zapach róż

Caramels, bonbons et chocolats
Karamelki, cukierki i czekoladki


Par moments, je ne te comprends pas

Chwilami nie rozumiem Cię

Merci, pas pour moi
Dziękuję, to nie dla mnie

Mais tu peux bien les offrir à une autre

Ale możesz je ofiarować innej

qui aime le vent et le parfum des roses
która lubi wiatr i zapach róż

Moi, les mots tendres enrobés de douceur

U mnie, czułe słowa opakowane w słodycz

se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur
spoczywają na moich wargach ale nigdy na sercu

Une parole encore
Słowo jeszcze

Parole, parole, parole
Słowo, słowo, słowo

Ecoute-moi

Posłuchaj mnie

Parole, parole, parole
słowo, słowo, słowo


Je t’en prie

Proszę Cię

Parole, parole, parole
Słowo, słowo, słowo


Je te jure

Przysięgam Ci

Parole, parole, parole, parole, parole
Słowa, słowa, słowa, słowa, słowa

encore des paroles que tu sèmes au vent
jeszcze słowa które siejesz na wiatr

Voilà mon destin te parler
oto moje przeznaczenie do Ciebie mówić

te parler comme la première fois
Tobie mówić jak za pierwszym razem

Encore des mots toujours des mots
Jeszcze słowa zawsze słowa

les mêmes mots

te same słowa

Comme j’aimerais que tu me comprennes
Jak chciałbym żebyś mnie zrozumiała

Rien que des mots
Nic tylko słowa


Que tu m’écoutes au moins une fois

Żebyś mnie posłuchała przynajmnie raz

Des mots magiques des mots tactiques
Magiczne słowa taktyczne słowa

qui sonnent faux
które brzmią fałszywie

Tu es mon rêve défendu
Jesteś moim snem zabronionym

Oui, tellement faux
Tak, tylko fałszywym


Mon seul tourment et mon unique espérance

Moim jedynym problemem i moją jedyną nadzieją

Rien ne t’arrête quand tu commences
Nic Cie nie powstrzymuje kiedy zaczynasz

Si tu savais comme j’ai envie
Jeśli tylko byś wiedział jak mam ochotę

d’un peu de silence
na trochę ciszy

Tu es pour moi la seule musique
Jesteś dla mnie jedyną muzyką

qui fait danser les étoiles sur les dunes
która każe gwiazdom tańczyc na wydmach

Caramels, bonbons et chocolats
Karamelki, cukierki i czekoladki


Si tu n’existais pas déjà je t’inventerais

Jeślibyś nie istniała to wymyśliłbym Cię

….

Catégories :Lekcje zastępcze

Lekcja zastępcza

10 janvier 2010 Laisser un commentaire

Jeśli brak czasu na obejrzenie filmu można posłuchać piosenki, ale trzeba zapamiętać z niej kilka słów.

Na początek coś znanego – śpiewa Joe Dassin

Aux Champs Elysées, czyli Na Polach Elizejskich.

________________________________________

Słowa piosenki:

Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu

Spacerowałem po alei z sercem otwartym na nieznajomych

J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui

Miałem ochotę powiedzieć dzień dobry byle komu

N’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi

Komukolwiek i to byłaś Ty, powiedziałem Ci byle co

Il suffisait de te parler, pour t’apprivoiser

Wystarczyło z Tobą porozmawiać , aby Cię oswoić

.

Aux Champs-Elysées, aux Champs-Elysées

Na Polach Elizejskich, na Polach Elizejskich

Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit

W słońcu, w deszczu, w południe lub o północy

Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées

Jest wszystko co chcecie na Polach Marsowych

.

Tu m’as dit « J’ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous

Powiedziałaś mi: « Mam spotkanie w podziemiu z szaleńcami

Qui vivent la guitare à la main, du soir au matin« 

Którzy żyją z gitarą w ręku od wieczora do rana »

Alors je t’ai accompagnée, on a chanté, on a dansé

Więc Ci towarzyszyłem, śpiewaliśmy, tańczyli

Et l’on n’a même pas pensé à s’embrasser

I nawet nie myśleliśmy aby się całować

.

Hier soir deux inconnus et ce matin sur l’avenue

Wczoraj wieczór dwóch nieznajomych i tego ranka na alejach

Deux amoureux tout étourdis par la longue nuit

Dwóch zakochanych ogłuszonych przez długą noc

Et de l’Étoile à la Concorde, un orchestre à mille cordes

I od Łuku Triumfalnego do Placu Concorde, orkiestra na tysiąc strun

Tous les oiseaux du point du jour chantent l’amour

Wszystkie ptaki od świtu wyśpiewują miłość

.

Słówka:

le soleil – słońce

la pluie – deszcz

midi – południe

minuit – północ

hier – wczoraj

le soir – wieczór

le matin – ranek

la nuit – noc

le point du jour –  świt

le jour – dzień

.

Bon courage!

.

Catégories :Lekcje zastępcze